Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Đinh

Giờ Giáp Tý: TUYẾT THIÊN TRÚC ẢNH

images
Dịch: Bóng (cây) trúc khi trời tuyết
Giải: Mục tiền khốn đốn nhật hậu tất năng phát đạt
Dịch: Trước mặt gặp khốn đốn ngày sau có thể phát đạt

Giờ Giáp Dần: LONG NHẬP XÀ SÀO
Dịch: Rồng vào hang rắn
Giải: Dũng vãng rực tiền phòng hữu tiểu nhân toán kế
Dịch: Can đảm xông lên trước đề phòng tiểu nhân ám hại

Giờ Giáp Thìn: ĐẠI HẠN PHÙNG XÂM
Dịch: Nắng lâu gặp mưa dầm
Giải: Tiên khổ hậu lạc cùng cửu tắc thông
Dịch: Trước khổ sau sướng khốn cùng rồi phải thông
Giờ Giáp Ngọ: THIÊN HIỂU NHIÊN ĐĂNG
Dịch: Đốt đèn khi trời sáng
Giải: Lịch tận gian hiểm thủy hữu xuất đầu chi nhật
Dịch: Trải hết gian hiểm có ngày xuất đầu lộ diện

Giờ Giáp Thân: NGHỊCH THỦY HÀNH CHU
Dịch: Chèo thuyền ngược nước
Giải: Nhất sinh tác sự lao khổ
Dịch: Suốt đời làm việc lao khổ

Giờ Giáp Tuất: LÃNG LÝ ĐÀO KIM
Dịch: Đãi vàng trong sóng
Giải: Hiểm trở bị thường sở đắc vô cơ
Dịch: Gặp nhiều hiểm trở mà thu chẳng được bao nhiêu

KHÔ MỘC PHÙNG XUÂN Cách
Xuân lai vạn vật trưởng tân chi
Khô mộc tra nha dã phát huy
Hổ khiếu nham tiền uy thế trọng
Mã hành dịch lộ lộc phương nghi
Lư hoa nhạn quá thiều thiều viễn
Liễu nhứ oanh lai xứ xứ đề
Đào hạnh mãn viên nhân khứ hậu
Tiểu chu xanh giá lục âm đê

Dịch: CÂY KHÔ GẶP MÙA XUÂN
Mùa xuân về muôn loài đều phát triển
Cây khô bị chặt lại nẩy mầm
Hổ gầm trước núi uy thế rất lớn (1)
Ngựa đi trên lộ lộc mới nhiều (2)
Nhạn bay qua cánh đồng lau xa thăm thẳm
Oanh đến cành liễu nơi có tiếng kêu
Người đi rồi đào hạnh nở đầy vườn
Cỡi chiếc thuyền con men theo bờ đê có bóng cây
(1) Hổ (Dần); (2) Ngựa (Ngọ)

CƠ NGHIỆP (Cơ Nghiệp)
Y hi liễu nhứ bồng lai ngạn
Dạ nguyệt lâm ba nhân Cách thanh
Khả tiếu phong sương bất thời tễ
Thùy dương khô tận tái trùng sinh
Dịch:
Lơ thơ hoa liễu ở chốn bồng lai
Trăng đêm vờn sóng lòng người càng thanh tịnh
Tức cười thay gió sương không ngớt
Làm cho cây thùy dương đã khô hết được sống trở lại

HUYNH ĐỆ (Anh em)
Tam nhạn phân phi Ngô Việt khứ
Nhất thanh liêu lịch túc lư hoa
Thiên sơn vạn thủy bất từ viễn
Quý đáo thiên nha thủy kiến gia
Dịch:
Ba con chim nhạn chia lìa bay qua Ngô, Việt
Một tiếng kêu líu lo ngủ trong đám hoa lau
Chẳng ngại đường xa trăm sông ngàn núi
Về đến góc trời mới thấy nhà

HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)
Cao sơn lưu thủy tháo diêu cầm
Nhất khúc long ngâm giản hắc thâm
Cánh khả mã tiền thi nhất tiễn
Hân thiên yết địa tận tri âm
Dịch:
Vận đàn gảy khúc Cao sơn lưu thủy
Một khúc long ngâm vẳng ở khe núi sâu
Lại có thể: trước ngựa bắn ra một mũi tên
Khắp trong trời đất đều là bạn tri âm

HÔN NHÂN (Vợ chồng)
Đào hoa liễu nhứ các phi dương
Yến ngử oanh đề bôi cảm thương
Vân tán phong đình trùng kiến nhật
Khách song lan huệ độc ngưng hương
Dịch:
Hoa đào hoa liễu đều bay phơi phới
Yến kêu oanh hót tiếng rất bi thương
Mây tan gió ngớt mới thấy mặt trời
Song cửa bên khách lan huệ nức mùi hương

TỬ TỨC (Con cái)
Viên đề hạc lệ chi lan bạn
Mao xá trúc ly phong cánh thâm
Hạnh hữu nhất chi mai tráng ngạc
Tây viên đào lý hựu tranh vinh
Dịch:
Vuợn kêu hạc hót làm bạn với tri âm (1)
Nhà tranh vách trúc gió càng lộng
Nay có một cành mai đang trổ bông
Bên vườn phía tây đào lý cùng đua tươi
(1) Chi, Lan là bạn tri âm

THU THÀNH (Mãn cuộc)
Nhập sơn phòng hổ tựa kinh nhân
Thùy tín đương niên tính thị chân
Tiếu ngạo ngủ hồ minh nguyệt dạ
Nhất thiên tinh đẩu hoán nguyên thần
Dịch:
Vào núi xin đề phòng cọp (Dần) làm người kinh sợ
Ai ngờ năm đó tên họ đã rõ
Vui chơi ở Ngũ hồ đêm trăng sáng
Một trời tinh đẩu rực rở vòm sao.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *